Hvorfor har vi etiske retningslinjer

Våre retningslinjer beskriver hva som forventes av bedriften, våre underlevererandører og hver enkelt av oss for å etterleve en sunn etisk kultur i våre arbeider.


Grunnlag for etiske retningslinjer

Retningslinjene er utarbeidet etter FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter, som ligger til grunn for våre verdier og arbeid innen temaet.


Policy

Som ansatt hos oss har alle de samme muligheter. Diskriminering mht. ansettelser, avlønning, opplæring, forfremmelser, oppsigelser eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kjønn, seksuell legning eller andre karakteristika blir ikke tolerert.

Vi tolererer heller ikke vold, trussel, mobbing eller trakassering, enten verbalt, fysisk eller skriftlig, uansett om det er seksuelt eller ikke-seksuelt, på arbeidsplassen.

Vi skal vise ansvarlighet innen miljø, helse og livskvalitet i arbeidet vi utfører.

Vi etterstreber å utvikle en god sikkerhetskultur innad i bedriften for å fremme sikkerhet, helse og trivsel.

Vi driver bedriften vår lovlydig innen gjeldende regelverk.


Tvungen arbeidskraft og barnearbeid

Vi skal alltid forsikre oss om at:

Arbeidstiden og arbeidsforholdene er iht. all relevant lovgivning. De ansatte blir behandlet med respekt og ikke er utsatt for mobbing, trakassering eller utsettes for fysisk avstraffelse eller tvang.

Vi forplikter oss til forretningsforbindelser med selskaper som har verdier som tilsvarer våre egne.

Ingen av våre ansatte er barn under 15 år og vi skal ikke gjør forretninger med selskaper eller personer som ikke retter seg etter ILO og åpenhetslovens retningslinjer for barnearbeid.

Vi driver åpent og ærlig med en målsetting om å bli best. Vi ser alltid etter forbedringer og nye løsninger gjennom samarbeid med våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunn. Vi er ydmyke, inkluderende og viser hverandre tillit – sammen skal vi bli best.


Overholdelse av loven

Ledelsen er ansvarlig for å implementere og informere de ansatte om rettigheter, plikter og ansvar som følger av våre etiske retningslinjer. Ledelsen skal også oppmuntre ansatte og andre til å avdekke handlinger som kan være i konflikt med våre etiske retningslinjer.


Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

I henhold til åpenhetsloven har Møre Hus utarbeidet årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023. Hensikten er å gi omverdenen innsikt i våre nøkkelfunn og iverksatte tiltak. Vi har valgt å fokusere på de leverandørene hvor varekjøpet eller samarbeidsverdien er størst i redegjørelsen.


Varsling

Ved mistanke om avvik skal dette meldes til ledelse. Det vil ikke få noen negative konsekvenser for ansatte som melder i god i tro.


Henvendelser

Vedrørende henvendelser ved vårt arbeid innen etiske retningslinjer eller åpenhetsloven, gjøres dette skriftlig til mailadresse morehus@morehus.no.